Tomato Shorba

Enjoy this Indian style tomato soup.

$ 7.99